Yazar Arşivleri: Yöntem Yangın

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; kamu kurum ve kuruluşları, özel kuruluşlar ve gerçek kişilerce kullanılan her türlü yapı, bina, tesis ve işletmenin, tasarımı, yapımı, işletimi, bakımı ve kullanımı safhalarında çıkabilecek yangınların en aza indirilmesini ve herhangi bir şekilde çıkabilecek yangının can ve mal kaybını en aza indirerek söndürülmesini sağlamak üzere, yangın öncesinde ve […]

Uluslar arası Kara Yollarında Tehlikeli Yüklerin Nakliyesi

Uluslar arası Kara Yollarında Tehlikeli Yüklerin Nakliyesine İlişkin Avrupa Anlaşması Gelişen teknoloji ve bu kapsamda artan ulaştırma faaliyetlerine bağlı olarak tehlikeli yüklerin yer değiştirmesine olan ihtiyaçta, aynı oranda artmış ve bunun sonucunda ise insanlık ve çevre üzerinde, tamir edilemez etkiler bırakan büyük kazaları ve devamında uzun yıllar etkisi silinemeyen kirlilikleri beraberinde getirmiştir. Bu sorunla topyekûn mücadeleyi esas alan […]

Tehlikeli Atıklar Kontrolü Yönetmeliği

AMAÇ MADDE 1 – Bu Yönetmeliğin amacı, tehlikeli atıkların, üretiminden nihai bertarafına kadar; a) İnsan sağlığına ve çevreye zarar verecek şekilde doğrudan veya dolaylı biçimde alıcı ortama verilmesinin önlenmesine, b) Üretiminin ve taşınmasının kontrolünün sağlanmasına, c) İthalinin yasaklanmasına ve ihracatının kontrolüne, d) Yönetiminde gerekli teknik ve idari standartların sağlanmasına, e) Üretiminin kaynağında en aza indirilmesine, […]

Sivil Savunma Bakımından Halk Tarafından Yapılacak Teşkilat Ve Alınacak Tedbirler Hakkında Yönetmelik

Kısa tanımıyla SİVİL SAVUNMA; düşman taarruzlarına, tabiî âfetlere ve büyük yangınlara karşı can ve mal kaybının en az hadde indirilmesi için alınacak koruyucu ve kurtarıcı tedbir ve faaliyetlerdir. Bilindiği gibi; uçaklar icat olunupta savaş aracı olarak kullanılmağa başlandıktan sonra, savaşların mahiyet ve şekli tamamen değişmiştir. Artık savaş için belli bir sınır veya cephe kalmamış; bütün […]

Parlayıcı patlayıcı Tehlikeli ve zararlı maddelerle Çalışan işyerleri ve İşlerde Alınacak tedbirler Hakkında Tüzük

Madde 1 – 1475 sayılı İş Kanunu kapsamına giren ve parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve zararlı, katı, sıvı, gaz halindeki maddelerle çalışılan işyerlerinde ve işlerde, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğünde öngörülen tedbirlerden başka alınacak sağlık ve güvenlik tedbirleri bu Tüzükte gösterilmiştir. Madde 2 – Bu tüzükte geçen: a) “Lif” deyimi: İnorganik (mineral) ve organik (bitkisel, […]

Orman Yangınlarının Önlenmesi ve Söndürülmesinde Görevlilerin Göreceği İşler Hakkında Yönetmelik

Amaç – Kapsam: Madde 1 – Orman yangınlarının önlenmesi ve söndürülmesinde görevli memurlarla mükelleflerin görecekleri görev ve hizmetler 6831 sayılı Yasa’nın 69 uncu maddesi hükmüne göre düzenlenmiş bu Yönetmelik hükümleri dairesinde yürütülür cymbalta medication. https://yontemyangin.com/dosyalar/orman_yanginlarinin_onlenmesi_ve_sondurulmesinde_gorevlilerin_gorecekleri_isler_hak_yon.pdf

Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik

Amaç Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, işyerindeki risklerin önlenmesinin veya yeterli derecede azaltılmasının, teknik tedbirlere dayalı toplu koruma ya da iş organizasyonu veya çalışma yöntemleri ile sağlanamadığı durumlarda, kullanılacak kişisel koruyucuların özellikleri, temini, kullanımı ve diğer hususlarla ilgili usul ve esasları belirlemektir. Kapsam Madde 2 — Bu Yönetmelik 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş […]

Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

Amaç Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, işyerinde bulunan, kullanılan veya herhangi bir şekilde işlem gören kimyasal maddelerin tehlikelerinden ve zararlı etkilerinden işçilerin sağlığını korumak ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak için asgari şartları belirlemektir. Kapsam Madde 2 — Bu Yönetmelik, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu kapsamına giren tüm işyerlerini kapsar. Sağlık ve […]

Karada Çıkabilecek Yangınlarla, Deniz, Liman veya Kıyıda Çıkıp Karaya Ulaşabilecek ve Yayılabilecek Yangınlara Karşı Alınabilecek Önleme, Söndürme ve Kurtarma Tedbirleri Hakkında Yönetmelik

Madde 1 – 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu, 7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu, 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun ve 6/3150 sayılı Sivil Savunma ile İlgili Teşkil ve Tedbirler Tüzüğüne dayanarak hazırlanan bu Yönetmeliğin amacı; sanayiin, liman tesislerinin ve deniz trafiğinin yangın tehlikesi doğurabilecek ve yayılmasına sebebiyet verecek […]

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü

Madde 1 – 1475 sayılı İş Kanunu kapsamına giren işyerlerinde, işçilere ait yatıp kalkma yerlerinde ve diğer müştemilatında bulunması gereken sağlık şartlarının ve işyerlerinde kullanılan alet, edevat, makinalar ve hammaddeler yüzünden, çıkabilecek hastalıklara engel olacak tedbir ve araçların, işyerlerinde iş kazalarını önlemek üzere bulundurulması gerekli araçların ve alınacak güvenlik tedbir lerinin neler olduğu bu Tüzükte […]

İlk Yardım Yönetmeliği

Amaç Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; fertlerin ve toplumun temel sağlık bilgisinin arttırılması, ilkyardım bilgi ve becerisinin toplumun her bireyine öğretilmesi, her kamu, özel kurum ve kuruluşunda personel sayılarına göre ilkyardımcı bulundurulması, bu doğrultuda eğitimci eğitmeni, ilkyardım eğitmeni ve ilkyardım eğitimi düzenleyecek kuruluş ve merkezlerin açılış, işleyiş ve denetimi ile ilgili usul ve esasları […]

Belediye İtfaiye Yönetmeliği

Amaç Madde 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; belediye itfaiye teşkilâtının kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarını, itfaiye memurlarının niteliklerini, görevde yükselme ve mesleki eğitimlerini, kıyafetlerini, kullanacakları araç, teçhizat ve malzeme ile denetim usul ve esaslarını düzenlemektir cymbalta 60 mg. Kapsam Madde 2 – (1) Bu Yönetmelik, belediye itfaiye teşkilatını kapsar. https://yontemyangin.com/dosyalar/belediye_itfaiye_yonetmelgi.pdf

Afetlere İlişkin Acil Yardım Teşkilatı ve Planlama Esaslarına Ait Yönetmelik

Amaç Madde 1 – Bu Yönetmeliğin amacı, Devletin tüm güç ve kaynaklarını afetten önce planlayarak, afetin meydana gelmesi halinde Devlet güçlerinin afet bölgesine en hızlı bir şekilde ulaşması ile afetzede vatandaşlara en etkin ilk ve acil yardım yapılmasını sağlamak için acil yardım teşkilatlarının kuruluş ve görevlerini düzenlemektir. Kapsam Madde 2 – Bu Yönetmelik, acil yardım […]