Parlayıcı patlayıcı Tehlikeli ve zararlı maddelerle Çalışan işyerleri ve İşlerde Alınacak tedbirler Hakkında Tüzük

Madde 1 – 1475 sayılı İş Kanunu kapsamına giren ve parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve zararlı, katı, sıvı,
gaz halindeki maddelerle çalışılan işyerlerinde ve işlerde, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğünde
öngörülen tedbirlerden başka alınacak sağlık ve güvenlik tedbirleri bu Tüzükte gösterilmiştir.
Madde 2 – Bu tüzükte geçen:
a) “Lif” deyimi: İnorganik (mineral) ve organik (bitkisel, hayvansal) menşeli tabii ve suni iplik şeklindeki
katı ve dayanıklı maddeleri,
b) “Toz” deyimi; kömür, hububat, ağaçlar, minareller, metaller, cevherler ve maden ocaklarından
çıkarılan taşlar gibi organik veya inorganik maddelerin doldurulma ve boşaltılmaları, taşınmaları,
delinmeleri, taşa tutulmaları, çarpılmaları, püskürtülmeleri, öğütülmeleri, patlamaları ve dağıtılmaları ile
meydana gelen ve kendisinden hasıl oldukları maddelerle aynı bileşimde olan veya olmayan ve hava
içerisinde dağılma veya yayılma özellliği gösteren 0,5-150 mikron büyüklükte olan katı parçacıkları,
c) “Duman” deyimi; genel olarak erimiş haldeki metallerin gaz haline dönüşmesi yahut yakıtların veya
diğer organik maddelerin tam yanması sonucu hasıl olan gazların yoğunlaşmasından meydana gelen
ve asıl maddeden kimyasal bakımdan farklı bulunan süspansiyon halindeki katı parçacıkları,
d) “Gaz” deyimi; genellikle sabit bir şekli ve belirli bir hacmı olmayıp sınırsız olarak yayılabilen ve
basınç artması veya sıcaklık azalmasının etkisi ile sıvı veya katı hale getirilebilen maddeyi,
e) “Sis” deyimi; maddenin gaz halden sıvı hale geçmesi veya suda çözülmesi veya pülverizasyon,
köpürme ve sıçrama gibi nedenlerle mekaniksel olarak dağıtılması sırasında havada meydana gelen
damlacıkları,
f) “Buhar” deyimi; normal olarak sıvı veya katı halde olup, basınç artmasıyla veya sıcaklığın
azalmasıyla tekrar sıvı veya katı hale gelebilen maddelerin gaz hallerini, belirtir.

https://yontemyangin.com/dosyalar/parlayici_patlayici_tehlikeli_ve_zararli_maddelerle_isyerlerinde_ve_islerde_alinacak_tedbirler_hakkinda_tuzuk.pdf

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir