Belediye İtfaiye Yönetmeliği

Amaç

Madde 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; belediye itfaiye teşkilâtının kuruluş, görev, yetki ve
sorumluluklarını, itfaiye memurlarının niteliklerini, görevde yükselme ve mesleki eğitimlerini,
kıyafetlerini, kullanacakları araç, teçhizat ve malzeme ile denetim usul ve esaslarını düzenlemektir cymbalta 60 mg.

Kapsam

Madde 2 – (1) Bu Yönetmelik, belediye itfaiye teşkilatını kapsar.

https://yontemyangin.com/dosyalar/belediye_itfaiye_yonetmelgi.pdf