Afetlere İlişkin Acil Yardım Teşkilatı ve Planlama Esaslarına Ait Yönetmelik

Amaç
Madde 1 – Bu Yönetmeliğin amacı, Devletin tüm güç ve kaynaklarını afetten önce planlayarak, afetin
meydana gelmesi halinde Devlet güçlerinin afet bölgesine en hızlı bir şekilde ulaşması ile afetzede
vatandaşlara en etkin ilk ve acil yardım yapılmasını sağlamak için acil yardım teşkilatlarının kuruluş ve
görevlerini düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2 – Bu Yönetmelik, acil yardım hizmetlerini yürütmekle görevli, vali ve kaymakamlar, bakanlık,
bağlı ve ilgili kuruluşlar, diğer kamu kurum ve kuruluşlar ile askeri birlikler ve Kızılay’ın afetten önce
yapmaları gerekli acil yardım planlarının ve afet sırasında yapacakları acil yardım hizmet ve
faaliyetlerinin gerektirdiği görevleri, işbirliğini, koordinasyonu ve karşılıklı yardımlaşma esaslarını
kapsar.

https://yontemyangin.com/dosyalar/afetlere_iliskin_acilyardim_teskilati_ve_planlama_esaslarina_ait_yonetmelik.pdf