Tehlikeli Atıklar Kontrolü Yönetmeliği

AMAÇ
MADDE 1 – Bu Yönetmeliğin amacı, tehlikeli atıkların, üretiminden nihai
bertarafına kadar;
a) İnsan sağlığına ve çevreye zarar verecek şekilde doğrudan veya dolaylı
biçimde alıcı ortama verilmesinin önlenmesine,
b) Üretiminin ve taşınmasının kontrolünün sağlanmasına,
c) İthalinin yasaklanmasına ve ihracatının kontrolüne,
d) Yönetiminde gerekli teknik ve idari standartların sağlanmasına,
e) Üretiminin kaynağında en aza indirilmesine,
f) Üretiminin kaçınılmaz olduğu durumlarda, üretildiği yere en yakın mesafede bertaraf edilmesine,
g) Yeterli bertaraf tesisi kurulması ve bu tesislerin çevresel bakımdan sağlıklı bir şekilde kontrolüne,
h) Çevreyle uyumlu yönetiminin sağlanmasına, yönelik prensip, politika ve programların belirlenmesi için hukuki ve
teknik esasları düzenlemektir.
KAPSAM
MADDE 2 – Bu Yönetmelik, Ek-5 ve Ek-6 kapsamında yeralan veya bu kapsamda yer almasa dahi Ek-7`de belirtilen tehlikeli özelliklerden herhangi birini taşıyan atıkların üretimi, toplanması, geçici olarak depolanması, taşınması, geri kazanılması, bertaraf edilmesi, ithali ve ihracatına ilişkin yasak, sınırlama ve yükümlülükleri alınacak önlemleri, yapılacak denetimleri, tabi olunacak hukuki ve cezai sorumlulukları düzenler.

<a href="https://yontemyangin.com/dosyalar/tehlikeli_atiklar_kontrolu_yonetmeligi generic for cymbalta.pdf”>https://yontemyangin.com/dosyalar/tehlikeli_atiklar_kontrolu_yonetmeligi.pdf

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir