yöntem yangin eğitim danışmanlık

19 Aralık 2007 tarihinde 26735 sayılı Resmi Gazetede 2007/12937 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yayınlanan BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDAKİ YÖNETMELİK ‘in 136 maddesi gereği kurum, kuruluş ve işletmelerin kendi yangın yönergelerini hazırlamaları zorunludur.

MADDE 136– (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasını sağlamak üzere belediyeler, kamu kurum ve kuruluşları ve özel kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişiler; bulundukları yer, yapı, bina, tesis ve işletmelerin özelliklerini ve bu Yönetmelik hükümlerini dikkate alarak yangın önleme ve söndürme konusunda iç düzenlemelerde bulunurlar.

Yangın yönergeleri, ilgili kurumun faaliyet alanı ve özellikleri dikkate alınarak;uygulanabilir, özgün ve yönetmelik esaslarına uygun olarak hazırlanır.

Yönerge hazırlama hizmeti, işletme yangın danışmanlığı kapsamında yapılabildiği gibi, ayrı bir proje olarak da yapılabilmektedir.